เมื่อวันที่ 7/4/2554 เวลาประมาณ 11.35-11.50 น. ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง

ศูนย์พณิชยการพระนคร-ศูนย์เทเวศร์

ศูนย์พระนครเหนือ-ศูนย์เทเวศร์

ศูนย์เทเวศร์-uninet

ขัดข้อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทาง CAT เพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

ประกาศ ลิงค์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัดข้อง 7/4/2554
Tagged on:             

Leave a Reply