วันที่ 18 เมษายน 2556 เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ Server และเครือข่ายประจำปี 2556

picwork1 (Custom)

picwork6 (Custom)

picwork5 (Custom)

picwork4 (Custom)

picwork3 (Custom)

picwork2 (Custom)

ตรวจสอบระบบเครือข่าย ณ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์

Leave a Reply