การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลและการขอรับสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา

ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  ชั้น 2

อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 32 คน

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล และการขอรับสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา (IDG)
Tagged on: