กลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ ๒๓ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม
๒๕๕๔ อาคาร ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(Workshop on UniNet Network and Computer Application)” หรือ WUNCAเป็นโครงการที่เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการโดยให้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เวียนเป็นเจ้าภาพ

WUNCA เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ทั้งมหาวิทยาลัยภายใน
ประเทศและต่างประเทศ การอภิปรายกำหนดแนวทางของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของ
สมาชิก UniNetการอภิปรายและประชุมกลุ่มย่อยในการสร้างความร่วมมือ การนำเสนอ
แผนการดำเนินงานและผลงานของกลุ่มการนำเสนอผลงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและระบบเครือข่าย

DSCF4019-300x225 DSCF4021-300x225 DSCF4022-300x225 DSCF4025-300x225 DSCF4026-300x225 DSCF4027-300x225 DSCF4028-300x225 DSCF4029-300x225 DSCF4032-300x225 DSCF4033-300x225 DSCF4034-300x225 DSCF4035-300x225 SAM_0032-300x225 SAM_0033-300x225 SAM_0034-300x225 SAM_0035-300x225 SAM_0036-300x225 SAM_0037-300x225 SAM_0038-300x225 SAM_0039-300x225 SAM_0040-300x225 SAM_0041-300x225 SAM_0042-300x225 SAM_0043-300x225 SAM_0047-300x225 SAM_0054-300x225 SAM_0055-300x225 SAM_0056-300x225 SAM_0057-300x225 SAM_0058-300x225 SAM_0059-300x225 SAM_0062-300x225 SAM_0063-300x225 SAM_0064-300x225 SAM_0065-300x225 SAM_0066-300x225 SAM_0068-300x225 SAM_0069-300x225 SAM_0070-300x225 SAM_0071-300x225 SAM_0072-300x225 SAM_0073-300x225 SAM_0074-300x225 SAM_0075-300x225 SAM_0076-300x225 SAM_0077-300x225 SAM_0078-300x225 SAM_0079-300x225 SAM_0080-300x225 SAM_0081-300x225 SAM_0082-300x225 SAM_0083-300x225 SAM_0084-300x225 SAM_0085-300x225 SAM_0086-300x225 SAM_0087-300x225 SAM_0088-300x225 SAM_0089-300x225 SAM_0090-300x225 SAM_0091-300x225 SAM_0092-300x225 SAM_0093-300x225 SAM_0094-300x225 SAM_0095-300x225

กลุ่มงานระบบเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (WUNCA) ครั้งที่ ๒๓ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
Tagged on:

Leave a Reply