Enabling backspace usage in Putty SSH connection

เวลาใช้งาน Putty เพื่อทำการ SSH ไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ มักจะเจอปัญหาการลบตัวอักษรจากการใช้งานปุ่ม Backspace ดังนั้น ต้องทำการปรับค่าให้การใช้งานปุ่ม Backspace ทำการลบตัวอักษรได้ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้ เปิด Putty แล้วไปยังแทบเมนู Terminal >> Keyboard เลือก Control-H Ref : https://www.unix.com