ย้ายลิงค์หลักเครือข่ายภายนอก(UniNet)

ย้ายลิงค์หลักเครือข่ายภายนอก(UniNet)

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารและเจ้าหน้าที่เครือข่ายภายนอก UniNet ดำเนินการย้ายลิงค์เครือข่ายหลักที่เชื่อมต่อไปเครือข่ายภายนอกจากห้อง Data center เก่า ชั้น 1 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มายังห้องใหม่ ชั้น 3 อาคาร อเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์

ประชุมภายในกลุ่มงานระบบเครือข่าย

ประชุมภายในกลุ่มงานระบบเครือข่าย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้จัดประชุมภายในกลุ่มงานขึ้นเพื่อ วางแผนงานและกำหนดการของโครงการต่างๆที่กำลังจะดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม ที่วางแผนไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้ 1. นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ 2. นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ 3. นายธนาวุฒิ นิลมณี